Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Purjehduksenopettajat PORY ry ja kotipaikka on Helsinki.

2§ Toiminnan tarkoitus ja laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on purjehduskoulutuksen edistäminen ja kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• ylläpitää purjehduskoulutuksen laatujärjestelmää
• auktorisoi hakemuksesta laatujärjestelmän mukaisesti toimivat koulut, kouluttajat ja
muut laatujärjestelmän mukaiset toimijat
• järjestää purjehduskouluttajien ja muiden purjehdukseen liittyvien toimijoiden koulutusta
• järjestää kokouksia ja seminaareja sekä koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia
• harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
• järjestää veneilyyn ja merenkulkuun liittyvää harrastustoimintaa
• ohjaa ja neuvoo jäseniään purjehduskoulujen toimintaan liittyvissä asioissa
• toimii yhteistyössä muiden veneilyyn liittyvien järjestöjen kanssa ja voi liittyä niiden
jäseneksi
• toimii yhteistyössä veneilyyn liittyvien viranomaisten ja oppilaitosten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja
irtainta omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää maksullisia purjehdustapahtumia,
periä palvelumaksuja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja järjestää arpajaisia hankittuaan tarvittavat luvat.

3§ Jäsenet

Yhdistyksellä on kouluttajajäseniä, koulujäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.

Kouluttajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen laatujärjestelmän mukaisesti purjehduskouluttajaksi pätevöitynyt henkilö.

Koulujäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai kaupparekisteriin merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka on yhdistyksen laatujärjestelmän mukaisesti auktorisoitu purjehduskouluksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kouluttajajäsenet, koulujäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen
hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa tai erääntyneen palvelunmaksunsa maksamatta, jättänyt noudattamatta yhdistyksen
sääntöjen määräyksiä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai jäsenen ja yhdistyksen välistä sopimusta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksessa ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle yhden kuukauden kuluessa
päätöksen tiedoksi saamisesta.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Kouluttaja-, koulu- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi
kerrallaan valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä sekä yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Vuosittain erovuorossa ovat puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä tai kolme
muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta
sihteerin, taloushoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun
hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jäsen voi olla kokouksessa edustettuna valtakirjalla. Koulujäsentä edustaa yhdistyksen koulurekisteriin merkitty rehtori, ellei valtakirjalla osoiteta muuta edustajaa. Yksi henkilö voi edustaa korkeintaan yhtä koulujäsentä ja
kahta muuta jäsentä itsensä lisäksi.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalishuhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kaksikymmentä (20) äänioikeutettua jäsentä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kouluttajajäsenellä, kunniajäsenellä ja koulujäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä erovuoroisten tilalle, tai
kolme muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Purjehduskoulutuksen laatujärjestelmä

Yhdistyksen kokous vahvistaa purjehduskoulutuksen laatujärjestelmän hallituksen esityksestä. Kokouskutsussa on mainittava laatujärjestelmän käsittelystä.

Hallitus myöntää laatujärjestelmän mukaiset kouluttajapätevyydet ja auktorisoinnit sekä nimittää laatujärjestelmän mukaiset toimihenkilöt ja edustajat laatujärjestelmän mukaisiin toimielimiin.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Purjehduksenopettajat PORY ry:n säännöt, hyväksytty 2018

Vanhat säännöt

Purjehduksenopettajat PORY ry:n säännöt, hyväksytty 2014

Purjehduksenopettajat PORY ry:n säännöt, hyväksytty 2013

Purjehduksenopettajat PORY ry:n säännöt, hyväksytty 2004

Siirry sivun alkuun